UA JV/ Fresh. Tourn. at Bradley 1.24.14 M. Parsons - lisadrake